UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

w Bystrzyckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej

- wyciąg -

DEFINICJE:

·         BCZ Sp. z o.o. - należy przez to rozumieć Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Bystrzycy Kłodzkiej;

·         RUM – Rejestr Usług Medycznych,

·          kopia - to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginał dokumentacji medycznej w formie kserokopii;

·         wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej;

·         odpis – do dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.

 

 Rozdział I

Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1.     Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta.

2.     Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia,
z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2018 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3.     Dokumentacja medyczna może być udostępniona także innym podmiotom, organom i instytucjom, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Udostępnienie następuje na ich pisemny wniosek skierowany do BCZ Sp. z o.o..

4.     Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. opracowało pomocny pacjentom formularz
o udostępnienie dokumentacji medycznej celem ułatwienia im wnioskowania (dalej wniosek). Pomocny formularz wniosku można pobrać:

◦   w RUM (budynek administracji, pierwsze piętro);

◦   na stronie internetowej www.bystrzyckiecentrumzdrowia.pl.

            Wniosek można :

◦   złożyć w Sekretariacie BCZ Sp. z o.o., lub

◦    przesłać na adres BCZ Sp. z o.o., (Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł. ul. Okrzei 49, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, lub

◦   przesłać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@bystrzyckiecentrumzdrowia.pl

5.     W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż wskazaną przez pacjenta
w dokumentacji medycznej, z żądania udostępnienia musi wynikać, że osoba ta została do tego celu upoważniona. Informacje o tej osobie muszą pozwolić na jej jednoznaczną identyfikację w momencie wydania dokumentacji.

6.     Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki po złożeniu żądania udostępnienia.

7.     Odbiór dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu lub kopii następuje w godz. 8.00 - 13.00, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w RUM lub też w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innych godzinach lub komórkach organizacyjnych
BCZ Sp. z o.o., po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem RUM pod numerem telefonu 74 811 15 77 wew. 34.

 Rozdział II

Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w oddziale szpitalnym

1.     W trakcie pobytu w szpitalu pacjent ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej indywidualnej dotyczącej jego leczenia, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.

2.     Dokumentacja zbiorcza jest udostępniana na wniosek pacjenta, jedynie w zakresie wpisów dotyczących danego pacjenta, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.

3.     Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej odbywa się na zasadach określonych w rozdziale I niniejszej procedury.

Rozdział III

Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w poradni

1.     Pacjent leczony w poradni ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej w obecności lekarza  poradni.

2.     Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej odbywa się na zasadach określonych w rozdziale I niniejszej procedury.

 Rozdział IV

Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w pracowniach diagnostycznych

1.     Wyniki badań wykonane w trakcie hospitalizacji pacjenta nie mogą być udostępniane pacjentowi przez pracownię.

2.     Wyniki badań stanowią integralną część historii choroby i mogą być udostępniane na zasadach określonych w rozdziale I niniejszej procedury.

 Rozdział V

Zasady odpłatności za udostępnienie dokumentacji medycznej

1.     Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

◦   pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,

◦   w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,

◦   Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

2.       Za udostępnienie dokumentacji medycznej za wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej BCZ Sp. z o.o. pobiera opłatę.

3.       Maksymalna wysokość opłaty za:

◦   jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002*,

◦   jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007*,

◦   udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004*.

* przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło ogłoszenie (aktualny cennik znajduje się w siedzibie oraz na stronie internetowej spółki)

4.     W przypadku nie odebrania zleconej do kopiowania dokumentacji wnioskujący pokrywa koszty sporządzonej kopii.

Rozdział VI

Udostępnianie oryginałów dokumentacji medycznej

1.      Dokumentacja medyczna może zostać udostępniana przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

1 strona wyciągu albo odpisu  - 10,05 zł

1 strona kopii albo wydruku - 0,35 zł

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych - 2,01 zł

wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji.pdf