Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

Kierownik

mgr Anna Fedorowicz

Tel. 748111577 wew. 41

 

Lekarz prowadzący

Lek. med. WOJCIECH ŻUK

Tel. 748111577 wew. 30
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) przyjmuje osoby, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, nie wymagających hospitalizacji. Przyjmujemy osoby u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności wymagają stałego nadzoru personelu medycznego.

 • Osoby ubiegające się o skierowanie muszą być ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia

Dokumenty stanowiące podstawę do kwalifikacji i wydania skierowania do ZOL:

 • wniosek o skierowanie do ZOL

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do ZOL ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki i nie wymaga hospitalizacji

 • wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową, rodzinną lub pielęgniarkę szpitala w którym przebywa pacjent

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt: decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty, ze zgodą osoby ubiegającej się na potrącanie opłaty za pobyt przez właściwy organ emerytalno-rentowy

 • karta kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL (skala Barthel)

 • skierowanie do ZOL wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego

 • aktualne wyniki badań laboratoryjnych ( morfologia, mocz - badanie ogólne, jonogram, kreatynina, mocznik, poziom cukru

 • karty informacyjne dotychczasowego leczenia

Informacje dodatkowe

 • Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ma charakter okresowy - pobyt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony.

 • Do ZOL nie mogą być przyjmowani pacjenci w terminalnej fazie choroby nowotworowej, pacjenci z chorobą psychiczną, przewlekłym alkoholizmem, lekomanią, narkomanią.

Zapewniamy:

 • Całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską

 • Rehabilitację

 • Terapię zajęciową        

Zakład posiada 35 miejsc (sale 3 i 4 osobowe), salę rehabilitacji, salę terapii zajęciowej, kącik TV. 

UWAGA !

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie jest domem pomocy społecznej.

Jest przeznaczony dla osób mających określone problemy zdrowotne. 


Dokumenty do pobrania 

Komplet dokumentów niezbędnych do wystąpienia o wydanie skierowania do ZOL można pobrać u pielęgniarki społecznej BCZ, kierownika ZOL lub pobrać ze strony internetowej – klikając na poniższy link (Dokumenty do ZOL). 

dokumenty ZOL_2020.pdf